Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 0: Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave

Uznesenie 175: Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave. 

B. schvaľuje

záujem hlavného mesta SR Bratislavy uchádzať sa o usporiadanie, v súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom a Výborom regiónov, 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave. 

C. poveruje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. tlmočiť záujem hlavného mesta SR Bratislavy o usporiadanie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave Výboru regiónov,

2. prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť pripravenosť hlavného mesta SR Bratislavy  na usporiadanie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave

D. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť informáciu o zabezpečení organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave.

T: 30. november 2015

Hlasovanie č. 32
Informácia o možnosti usporiadania 7. Európskeho summitu regiónov a miest v roku 2016 v Bratislave
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0