Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 1: Informácia o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems spol. s r.o. + prezentácia programu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)

Uznesenie 176: Informácia o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems, spol. s r.o.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o elektronizácii zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems, spol. s r.o.

Hlasovanie č. 33
Informácia o elektronizácii zasadnutí MsR hl. m. SR Bratislavy, MsZ hl. m. SR Bratislavy a komisií MsZ hl. m. SR Bratislavy prostredníctvom programu spoločnosti eGov Systems spol. s r.o. + prezentácia programu (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0