Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 2a: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, par. č. 15286/22, parc. č. 15286/26, parc. č. 15284/907, parc. č. 15284/908, ZŠ Drieňová ul., do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenie 178: Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, par. č. 15286/22, parc. č. 15286/26, parc. č. 15284/907, parc. č. 15284/908, ZŠ Drieňová ul., do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie pozemkov registra "C" KN parc. č. 15286/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 534 m², parc. č. 15286/26 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 060 m², k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 1201, a pozemkov registra "E" KN parc. č. 15284/907 - orná pôda vo výmere 4 809 m², parc. č. 15284/908 - orná pôda vo výmere 3 409 m² v Bratislave, k. ú. Ružinov, zapísaných na LV č. 7868, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom správy, údržby a užívania pozemkov v areáli základnej školy na činnosti súvisiace s prevádzkou školy,

s podmienkami:

1. Nedôjde k prenájmu ani k predaju pozemkov mestskou časťou Bratislava-Ružinov.

2. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Ružinov prestane pozemky užívať na uvedený účel, je povinná bezodkladne ich vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR Bratislave.

Hlasovanie č. 35
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č.15286/26, parc.č.15284/907, parc.č.15284/908, ZŠ Drieňová, do správy MČ Ružinov
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0