Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 17: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 179: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu, so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v stavbe Plavárne Pasienky, súpis. č. 3077, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15123/10 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, na Junáckej ulici č. 4, vo výmere 55,07 m², pre Slovenskú plaveckú federáciu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 36068764, na dobu neurčitú, za ročné nájomné vo výške 3 854,90 Eur bez dane z pridanej hodnoty,

s podmienkou:

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie č. 36: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú federáciu so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0