Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 18: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 180: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v stavbe Plavárne Pasienky, súpis. č. 3077, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15123/10 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, na Junáckej ulici č. 4, vo výmere 81,43 m², pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s.r.o., so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 48031097, na dobu neurčitú, za ročné nájomné vo výške 5 305,02 Eur bez dane z pridanej hodnoty,

s podmienkami:

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie stratí platnosť

Hlasovanie č. 37: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1