Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 18: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 180: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov v stavbe Plavárne Pasienky, súpis. č. 3077, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 15123/10 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, na Junáckej ulici č. 4, vo výmere 81,43 m², pre Slovenskú plaveckú marketingovú, s.r.o., so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 48031097, na dobu neurčitú, za ročné nájomné vo výške 5 305,02 Eur bez dane z pridanej hodnoty,

s podmienkami:

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie stratí platnosť

Hlasovanie č. 37
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 1