Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 19: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude v stredu 24.6.2015)

Uznesenie 181: Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bazénov a posilňovne na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, za účelom športovej prípravy, organizovania športových podujatí a organizovania kurzov plávania v rozsahu podľa objednávok za ceny: 

I. Športové kluby, školy

1. cena nájmu 50 m bazéna na športovú prípravu za dráhu na hodinu 

    1.1 v pracovných dňoch od 6.00 h do 14.00 h.................14,00 Eur/h bez DPH

    1.2. v ostatnom čase........................................................17,00 Eur/h bez DPH

    1.3. zľava pri ročnom, prípadne sezónnom prenájme nad 30 000 Eur bez DPH vo výške 

           mínus 10 %

2. cena nájmu 25 m bazéna na športovú prípravu za dráhu na hodinu

    2.1. v pracovných dňoch od 6.00 h do 14.00 h................12,00 Eur/h bez DPH

    2.2. v ostatnom čase........................................................14,00 Eur/h bez DPH

    2.3. kurzy plávania...........................................................15,50 Eur/h bez DPH

3. prenájom posilňovne na hodinu........................................25,00 Eur/h bez DPH

II. Ostatné subjekty

1. cena nájmu 25 m bazéna za dráhu na hodinu.................15,50 Eur/h bez DPH

pre nájomcov: 

 1. SPK Bratislava, Kapicova 15, 851 04 Bratislava, IČO 31816584, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 46 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 284 dráhohodín mesačne, posilňovňu v rozsahu 4 hodín mesačne za predpokladané nájomné vo výške 4 714,00 Eur bez DPH mesačne,
 2. Slávia Vodné pólo menežment, Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO 31754325, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 240 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 28 dráhohodín mesačne, posilňovňu v rozsahu 10 hodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 4 314,00 Eur bez DPH mesačne, s uplatnením zľavy vo výške 10 % za prenájom 50 m bazéna,
 3. Plavecký klub PK Delfín Bratislava, Štefánikova 17, 071 01 Michalovce, IČO 35545887, na dobu určitú od 07.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 42 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 184 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 3 282,00 Eur bez DPH mesačne,
 4. Plavecký klub ORCA Bratislava, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava, IČO 31266665, na dobu určitú od 02.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 146 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 8 dráhohodín mesačne, posilňovňu v rozsahu 10 hodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 2 758,00 Eur bez DPH mesačne,
 5. Plavecký klub Sharks BRATISLAVA, Tupolevova 10, 851 01 Bratislava, IČO 30792584, na dobu určitú od 07.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 80 dráhohodín mesačne, 25 m bazén 32 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 1 808,00 Eur bez DPH mesačne,
 6. Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, IČO 42353084, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 28 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 40 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 958,00 Eur bez DPH mesačne,
 7. J&T Sport Team, Dvořákovo nábr. 8, 811 02 Bratislava, IČO 36071404, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 62 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 914,00 Eur bez DPH mesačne,
 8. Ekonomická univerzita v Bratislave, Centrum telesnej výchovy a športu, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO 00399957, na dobu určitú od 28.09.2015 do 10.12.2015, 50 m bazén v rozsahu 40 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 16 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 804,00 Eur bez DPH mesačne,
 9. Ekonomická univerzita v Bratislave, Centrum telesnej výchovy a športu, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO 00399957, na dobu určitú od 15.02.2016 do 28.04.2016, 50 m bazén v rozsahu 40 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 16 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 804,00 Eur bez DPH mesačne,
 10. Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava, IČO 17337020, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 54 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné 813,00 Eur bez DPH mesačne,
 11. Trinity Triathlon Team, Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO 42268095, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 32 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 16 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 684,00 Eur bez DPH mesačne,
 12. REALIZ sport team, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO 42179203, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 44 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 668,00 Eur bez DPH mesačne,
 13. Triax Bratislava, Janka Alexyho 1/A, 841 01 Bratislava, IČO 42256208, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 40 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 4 dráhohodiny mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 628,00 Eur bez DPH mesačne,
 14. Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského, Plavecký oddiel, Trnavská 39,  831 04 Bratislava, IČO 00686191, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 12 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 24 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné 540,00 Eur bez DPH mesačne,
 15. Telovýchovná jednota - IUVENTA - SDDM Bratislava, Karloveská 64, 842 58 Bratislava, IČO 00688797, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 32 dráhodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 544,00 Eur bez DPH mesačne,
 16. Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislave, plavecký klub, Májová 21, 850 05 Bratislava, IČO 00598640, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 26 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 442,00 Eur bez DPH mesačne,
 17. Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, Odborárska 10, 831 02 Bratislava, IČO 31787746, na dobu určitú od 01.09.2015 do 30.06.2016, 50 m bazén v rozsahu 10 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 16 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 394,00 Eur bez DPH mesačne,
 18. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra telesnej výchovy a športu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO 39786507, na dobu určitú od 29.09.2015 do 12.12.2015, 50 m bazén v rozsahu 20 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 4 dráhohodiny mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 356,00 Eur bez DPH mesačne,
 19. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra telesnej výchovy a športu, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO 39786507, na dobu určitú od 23.02.2016 do 20.05.2016, 50 m bazén v rozsahu 20 dráhohodín mesačne, 25 m bazén v rozsahu 4 dráhohodiny mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 356,00 Eur bez DPH mesačne,
 20. HEČKO - ŠK TEMPO s. r. o., Sputniková 21, 821 02 Bratislava, IČO 45629960, na dobu určitú od 01.04.2016 do 28.06.2016, 25 m bazén v rozsahu 100 dráhohodín mesačne, za predpokladané nájomné vo výške 1.550,00 Eur bez DPH mesačne,

Predpokladané nájomné za prenájom bazénov a posilňovne sa môže zmeniť na základe rozsahu objednaných dráhohodín a skutočne prenajatých dráhohodín jednotlivým nájomcom, ktoré závisia od objednávok nájomcu a možnosti prenajímateľa,

s podmienkami:

 1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí platnosť. 
 2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, tieto uhradí najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti stratí platnosť.

 

Hlasovanie č. 38
Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna, posilňovne v Plavárni Pasienky pre športové kluby a školy so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 34 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0