Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 47: Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu

Uznesenie 192: Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26, na Bartókovej ulici, formou priameho nájmu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zámer na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 vo výmere 28 m², na Bartókovej ulici, podľa § 9a ods. 1, písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu neurčitú, za účelom vytvorenia a užívania jednej garáže pre osobné motorové vozidlo,

s podmienkami:

  1. Zámer na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/26 na Bartókovej ulici, za účelom vytvorenia a užívania jednej garáže pre osobné motorové vozidlo v nezastavanom priestore pod pochôdznou terasou v rade už existujúcich radových garáží, bude zverejnený najneskôr dňa 8.7.2015 na úradnej tabuli, webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy a v regionálnej tlači. 
  2. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 8.7.2015 do 30.9.2015 do 15.00 h osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Ponuka na nájom časti pozemku parc. č. 2401/26, k. ú. Staré Mesto - NEOTVÁRAŤ“,

prípadne zaslať v dňoch od 8.7.2015 do 30.9.2015 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

      3.  Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

3.1 označenie záujemcu

 -     u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, telefónne číslo. Ak je fyzická osoba podnikateľ, je povinná predložiť spolu s návrhom aj originál výpisu živnostenského listu nie staršieho ako 1 mesiac,

-     u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, a predložiť výpis z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, v origináli, nie starší ako 1 mesiac,

3.2 označenie nehnuteľnosti - predmetu nájmu: parcelné číslo pozemku, katastrálne územie,

3.3 výšku ponúknutej ceny za nájom pozemku, pričom minimálna výška nájomného je 18,00 Eur/m²/rok, čo pri výmere 

28 m² predstavuje sumu vo výške 504,00 Eur ročne,

3.4  čestné vyhlásenie záujemcu

-     u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade ak je záujemca ženatý/vydatá, tak čestné prehlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

-     u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

3.5 vyhlásenie - súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manžela/manželky,

3.6 čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že záujemca nemá záväzky voči hlavnému 

mestu SR Bratislave a voči príslušnému daňovému úradu,

3.7 potvrdenie o trvalom pobyte záujemcu, alebo list vlastníctva s vyznačením vlastníctva bytu, alebo nebytového priestoru 

záujemcu na Bartókovej, prípadne Mozartovej ulici.

 

        4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať do 15 dní po skončení 

zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.

 

        5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je:

5.1 trvalý pobyt alebo vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru na Bartókovej, prípadne Mozartovej ulici,

5.2 najvyššia ponúknutá cena.

 

        6. Hlavné mesto SR Bratislava si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom 

ponukového konania.

 

        7. V prípade, že budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, víťaz bude určený elektronickou aukciou.

        

        8. Priamy nájom bude vyhlásený v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov.

 

        9. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude spracovaná v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. 

 

Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. Náklady so zverejnením zámeru znáša navrhovateľ.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky. O výsledku ponukového konania ako aj o jeho prípadnom zrušení alebo odmietnutí ponúk budú účastníci písomne upovedomení. 

Hlasovanie č. 49
Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č.2401/26 na Bartókovej ulici formou priameho nájmu (Návrh p. Dostála)
Prítomní: 30 Neprítomní: 15 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 12 Nehlasovali: 4