Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 48: Návrh na bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc. č. 237/2, Bratislava, k. ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce

Uznesenie 194: Návrh na bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc. č. 237/2, Bratislava, k. ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

bezodplatný prevod stavby, súpis. č. 395, parc.č. 237/2, k. ú. Jarovce, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, Bratislava, podľa ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov s predkupným právom hlavného mesta SR Bratislavy, za kúpnu cenu 1,00 Euro (aj vtedy, ak do stavby boli investované finančné prostriedky a stavba zmenila svoj charakter), pre prípad, že sa mestská časť Bratislava-Jarovce v budúcnosti rozhodne predmet bezodplatného prevodu, stavbu súpis. č. 395, parc. č. 237/2, k. ú. Jarovce, scudziť predajom, darovaním, zámenou, vkladom do obchodnej spoločnosti alebo iným spôsobom spojeným s prevodom vlastníckeho práva  k stavbe ako celku alebo jeho časti na tretí subjekt.

Hlasovanie č. 52
Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis.č.395 na parc.č.237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce
Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 35 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0