Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2015
Bod č. 49: Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží

Uznesenie 193: Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6, vlastníkom garáží

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku patriaceho ku garážam v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

Hlasovanie č. 51
Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0