Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 6: Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR

Uznesenie 199: Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 berie na vedomie

predloženú koncepciu zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta SR Bratislavy a správu o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR.

Hlasovanie č. 6
Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hl. m. SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hl. m. a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1