Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 7: Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

Uznesenie 200: Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015.

Hlasovanie č. 7
Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hl. m. SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0