Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 8: Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti

Uznesenie 201: Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ktorým sa dopĺňa,

Článok III. Predmet činnosti o bod 25. s nasledovným znením:

„25. ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie, v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.“

Hlasovanie č. 8: Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti

Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0