Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 11: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015

Uznesenie 204: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370, dňa 30. júna 2015:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

2. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014.

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2014.

5. Návrh zmeny stanov, ktorým sa dopĺňa článok 4. Predmet podnikania, bod 4.1., o nové predmety podnikania:

5.1  Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb  a zmien týchto stavieb.

5.2  Výkon činnosti stavebného dozoru.

5.3  Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

5.4  Vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti.

5.5  Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia.

5.6  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

5.7  Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.

5.8  Reklamné a marketingové služby.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

aby ako zástupca majoritného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zaviazal predstavenstvo spoločnosti rokovať s rakúskymi obcami tak, že výsledný poplatok za odvádzanie odpadových vôd bude totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na území Bratislavského kraja.

Hlasovanie č. 14: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015 (so zmenami)

Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0