Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 11: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015

Uznesenie 204: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370, dňa 30. júna 2015:

1. Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

2. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

3. Návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014.

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2014.

5. Návrh zmeny stanov, ktorým sa dopĺňa článok 4. Predmet podnikania, bod 4.1., o nové predmety podnikania:

5.1  Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb  a zmien týchto stavieb.

5.2  Výkon činnosti stavebného dozoru.

5.3  Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

5.4  Vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti.

5.5  Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia.

5.6  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

5.7  Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.

5.8  Reklamné a marketingové služby.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

aby ako zástupca majoritného akcionára Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zaviazal predstavenstvo spoločnosti rokovať s rakúskymi obcami tak, že výsledný poplatok za odvádzanie odpadových vôd bude totožný s cenami pre klientov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na území Bratislavského kraja.

Hlasovanie č. 14
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015 (so zmenami)
Prítomní: 37 Neprítomní: 8 Za: 37 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0