Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 38: Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Uznesenie 212: Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o trasovaní ropovodu Bratislava - Schwechat.

Hlasovanie č. 24
Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0