Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 30: Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015

Uznesenie 214: Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru                na II. polrok 2015.

Hlasovanie č. 26
Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 31 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0