Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 31: Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2014

Uznesenie 215: Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Ing. Petrovi Šinálymu, mestskému kontrolórovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za obdobie júl - december 2014 v sume 30 % zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.

Hlasovanie č. 27
Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hl. m. SR Bratislavy za obdobie júl ­ december 2014
Prítomní: 29 Neprítomní: 16 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0