Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 32: Návrh pre Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - úplná tarifná integrácia (III. etapa)

Uznesenie 216: Návrh pre Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - úplná tarifná integrácia (III. etapa)

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. zavedenie 3. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

2. v zmysle bodu 1 tohto uznesenia, zmenu dokumentu Metodika výpočtu cien cestovných lístkov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorou sa nahrádza dokument schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 915/2012 zo dňa 13.12.2012.

3. v zmysle bodu 1 tohto uznesenia, zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 796/2009 zo dňa 19.11.2009 nasledovne:

v časti B sa vypúšťajú slová „a polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách“.

4. v prípade, že materiály v zmysle bodu 1 a 2 tohto uznesenia nebudú v rovnakom znení schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja najneskôr do 90 dní od schválenia tohto uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, stráca uznesenie platnosť.

B.  žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

v zmysle bodu 1 tohto uznesenia, zapracovať finančné dopady do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

T: priebežne

Hlasovanie č. 28
Návrh Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji ­ úplná tarifná integrácia (III. etapa)
Prítomní: 31 Neprítomní: 14 Za: 29 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1