Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 40: Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

Uznesenie 221: Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží na ochranu zdravia občanov a životného prostredia.

Hlasovanie č. 33
Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0