Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 42: Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014

Uznesenie 222: Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie 

plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012 - 2014.

 

 

Hlasovanie č. 34
Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0