Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 43: Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board za rok 2014

Uznesenie 223: Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board za rok 2014

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie 

správu o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board                   za rok 2014.

Hlasovanie č. 35
Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu ­ Bratislava Tourist Board za rok 2014
Prítomní: 23 Neprítomní: 22 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0