Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 44: Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave

Uznesenie 224: Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

súhlas komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, Čulenova, za novostavbou Slovenského národného divadla, vyjadrený v uznesení komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.4.2015.

Hlasovanie č. 36
Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave
Prítomní: 26 Neprítomní: 19 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 2