Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 51: Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Uznesenie 225: Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o postavení a úlohách komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Hlasovanie č. 37
Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu ver. záujmu pri výkone funkcií ver. funkcionárov MsZ hl. m. SR Bratislavy v konaní podľa čl.9 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z.
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0