Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 52: Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Uznesenie 226: Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

o konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom z vlastnej iniciatívy na základe uznesenia č. 166/2015 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 11.6.2015 podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) z dôvodu, že zistenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a následne aj jeho vlastné zistenia nasvedčujú tomu, že bola porušená povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona,

A. konštatuje, že

Soňa Svoreňová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, porušila svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona tým, že nepodala oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, t. j. do 30 dní odo dňa, keď sa ujala výkonu verejnej funkcie.

B. berie na vedomie, že

Soňa Svoreňová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podľa zistení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podala tejto komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy ako orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona v deň nasledujúci po dni, kedy uplynula lehota stanovená v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a podľa jej vyjadrenia doručeného komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy sa tak stalo nedopatrením, čo bolo z jej strany potvrdené aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25.6.2015.

C. schvaľuje

rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu.

D. oznamuje, že

proti rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa časti C tohto uznesenia môže Soňa Svoreňová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia a že podanie takéhoto návrhu má odkladný účinok podľa čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

E. poveruje

Milana Vetráka, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,

podpísaním a doručením písomného rozhodnutia podľa časti C tohto uznesenia, Soni Svoreňovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie č. 38
Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany ver. záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 18 Proti: 2 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0