Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2014
Bod č. 7: Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 3: Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zriaďuje

komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to: 

1.     komisiu mandátovú

2.     komisiu finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

3.     komisiu územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby

4.     komisiu dopravy a informačných systémov

5.     komisiu pre školstvo, vzdelávanie a šport

6.     komisiu kultúry a ochrany historických pamiatok

7.     komisiu sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania

8.     komisiu pre ochranu verejného poriadku

9.     komisiu pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

10.   komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 14
Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 44 Neprítomní: 1 Za: 43 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1