Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2014
Bod č. 11: Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 7: Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

určuje

JUDr. Ivovi Nesrovnalovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

vo výške 4 503,00 Eur mesačne

s účinnosťou od 11. decembra 2014.

Hlasovanie č. 21
Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 41 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0