Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.12.2014
Bod č. 11: Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Uznesenie 7: Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

určuje

JUDr. Ivovi Nesrovnalovi, primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 

vo výške 4 503,00 Eur mesačne

s účinnosťou od 11. decembra 2014.

Hlasovanie č. 21: Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 41 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0