Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 1: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 27
Informácia o plnení uznesení MsZ mesta Bratislavy splatných k 30. 6. 2015 až k 31. 8. 2015, a niektorých uznesení splatných k 30. 9. 2015 a k 31. 10. 2015 (Hlasovanie o celom uznesení so schválenými zmenami)
Prítomní: 43 Neprítomní: 2 Za: 41 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0