Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 2a: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 29
Návrh VZN mesta Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava-Podunajské Biskupice, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 40 Neprítomní: 5 Za: 40 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0