Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Hlasovanie č. 35: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 (pôvodný návrh uznesenia)

Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 34 Proti: 1 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0