Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 35
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 (pôvodný návrh uznesenia)
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 34 Proti: 1 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0