Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 3: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Hlasovanie č. 30: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK (Návrh p. Pätoprstej)

Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 24 Nehlasovali: 1