Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 3: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK

Hlasovanie č. 32: Návrh riešenia prepravy ŤZP po spustení III. etapy IDS BK (Návrh p. Koleka)

Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 24 Nehlasovali: 2