Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 4: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Hlasovanie č. 34: Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 (Návrh p. Tvrdej)

Prítomní: 44 Neprítomní: 1 Za: 16 Proti: 1 Zdržali sa: 27 Nehlasovali: 0