Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 35: Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu - rokovanie o 12:00 h

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 45
Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta Bratislavy zo štátnej správy na hlavné mesto SR Bratislavu
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0