Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 6: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 50
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa ­ nájom nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0