Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 8: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 51
Návrh na predaj pozemkov v k.ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0