Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 9: Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30, 32, 34, v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 52
Návrh na predaj pozemku v k.ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34 v Bratislave, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0