Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 11: Návrh na predaj stavby súpis. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY - Resocializačné komunity

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 54
Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného os. zreteľa občianskemu združeniu RESOTY ­ Resocializačné komunity
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0