Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 12: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o., so sídlom v Skalici

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 55
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v k. ú. Staré Mesto spoločnosti MC ERTLS s.r.o., spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., spoločnosti Tychler, s.r.o.
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0