Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 13: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21725/1, občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia, so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 56
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k.ú. Staré Mesto, p.č. 21725/1, o.z. Nenápadní hrdinovia so sídlom v Bratislave
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0