Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 14: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 57
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom pozemkov v k.ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0