Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 15: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 58
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0