Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 17: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 60
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť develop BS s. r. o.
Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 33 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1