Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 17: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o., so sídlom v Bratislave

Hlasovanie č. 61: Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka pre spoločnosť develop BS s. r. o. (uznesenie s podmienkou)

Prítomní: 35 Neprítomní: 10 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0