Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 18: Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS s. r. o., so sídlom v Bratislave

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 62
Návrh na schválenie prípadu hodného os. zreteľa - nájom a budúce zriadenie vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Rača spoločnosti RETKINS s. r. o.
Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 24 Proti: 2 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 2