Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 19: Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3 vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 63
Návrh na zámenu pozemkov v k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve mesta Bratislavy za pozemky vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného os. zreteľa
Prítomní: 33 Neprítomní: 12 Za: 32 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0