Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 22: Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 66
Protest prokurátora proti VZN mesta Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Bratislavy v znení VZN mesta Bratislavy č. 1/2013 a VZN mesta Bratislavy č. 1/2014
Prítomní: 25 Neprítomní: 20 Za: 18 Proti: 2 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0