Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 23: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2014

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 67
Návrh VZN mesta Bratislavy, ktorým sa mení VZN mesta Bratislavy č. 17/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Bratislavy v znení VZN mesta Bratislavy č. 1/2013 a VZN mesta Bratislavy č. 1/2014
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 22 Proti: 1 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 1