Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 27: Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave

Hlasovanie č. 71: Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave

Prítomní: 34 Neprítomní: 11 Za: 26 Proti: 0 Zdržali sa: 7 Nehlasovali: 1