Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 29: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Hlasovanie č. 73: Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Prítomní: 27 Neprítomní: 18 Za: 27 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0