Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 30: Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 74
Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 ­ 2013 a Operačného programu Doprava 2014 ­ 2020
Prítomní: 28 Neprítomní: 17 Za: 28 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0