Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2015
Bod č. 36: Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave

Hlasovanie č. 77: Pravidlá podpory kongresových podujatí v hlavnom meste SR Bratislave

Prítomní: 32 Neprítomní: 13 Za: 30 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1